maanantai 20. maaliskuuta 2017

Ukrainan Kriisin Ratkaisu-malli ‘Neljän Ilmansuunnan Ratkaisu’


1. 
UUSI SOPIMUS
Välittömästi uusi sopimus-neuvottelu-kutsu 
HELSINKI-1 tai DELHI-1 neuvotteluihin 
Helsinkiin tai jos ei käy, niin Delhiin,
Ukrainan nykyisen hallinnon,
Ukrainan Separatistien,
Venäjän ja EU:n välille.2. 
EU:lta, Ukrainalta ja Venäjältä 
pyyntö ja sopimusehdotus Intialle
sopivansuuruisten
Intialaisten kriisinhallintajoukkojen lähettämiseksi 
rauhanturvaajiksi ja rauhan rakentajiksi
ESTÄMÄÄN eurooppaa heikentäviä SOTATOIMIA
ja niiden pahenemista ja jatkumista
osana HELSINKI-1 tai DELHI-1 sopimusta,
mikä myös takaa rauhanturvaoperaation kulujen
maksamisesta 50-100%
EU:n, Ukrainan ja Venäjän toimesta
ja 0-50% YK:n tai Intian itsensä toimesta,
jos jälkikäteen, joko YK tai Intia haluavat
osallistua rauhanoperaation kustannuksiin.

3.
Välittömästi UKRAINAN NYKYISELLE HALLINNOLLE 
sekä UKRAINAN SEPARATISTI-JOHDOLLE 
pyyntö, vetoomus ja ehdotus 
että Rauhanturvaoperaatio
saatetaan alkuun heti kun,
nämä osapuolet, sekä EU ja Venäjä suostuvat kaikki 
HELSINKI-1 tai DELHI-1 neuvotteluihin ja niiden tuloksena 
rauhanturvaajien väliintuloon Ukrainan Kriisiin Ratkaisemiseksi.


4. 
KRIMIN NIEMIMAA: UUSI KANSANÄÄNESTYS
2-osainen uusi kansanäänestys Krimiläisten tahdosta
jatkaa olemista osana Venäjän valtiota ja kansakuntaa 
tai tahdosta palata takaisin osaksi Ukrainan valtiota ja kansakuntaa, 
puolueettomien kansainvälisten tarkkailijoiden alaisuudessa .

Äänestystulos -VENÄJÄN OSANA:
Jos Krimi äänestää Venäjän osana olemisen puolesta, 
Venäjä maksakoon Krimistä Ukrainalle summan, 
jonka päättää Ukraina ja Venäjä.
Äänestystulos -UKRAINAN OSANA:
Jos Krimi äänestää Ukrainan osana olemisen puolesta, 
Krimistä tulkoon jälleen osa Ukrainaa,
mutta mieluiten demilitarisoitu ja autonominen alue, 
jotta krimiläisten siirtämiseltä muualle Ukrainaan
vältyttäisiin 
ja NATO/USA/UK vastaan Venäjä 
tai Maailman Sota III -Sota-uhkat 
saataisiin pienennettyä oleellisessa määrin.


4. 
ITÄ-UKRAINA -SOTATOIMET

Aluksi on jälleen syytä korostaa,
että Sotatoimia ei todennäköisimmin saada loppumaan, 
jos EU ei tee 
todella tuntuvia
tiukan riittäviä ratkaisuehdotuksia 
rauhan aikaansaattamiseksi,
yhtä rohkeilla ja tinkimättömillä
joko täysin edellä kuvatuilla tavoilla,
tai jokseenkin jollakin lailla yhtä selkeillä,
voimallisilla mutta tasapainoisilla ratkaisutavoilla.

EU:n asema on aivan kriittisellä tavalla ratkaiseva, 
koska kriisi käynnistyi merkittävissä määrin
juuri EU-asioihin liittyen.

Näihin uusiin sopimuksiin 
houkuttelun, painostamisen ja 
jatkuvan sekä voimallisen tarjoamisen myötä
on täysin mahdollista saada
jopa todennäköistä saavuttaa
muutos kriisin kehityskulussa
ja muutosvalmius kriisin Ukrainalaisissa osapuolissa.
EUn on kuitenkin aivan välttämättä jopa painostettava 
osapuolia tahtomaan rauhaa,
ja siltikin vaikka mahdollisesti USA, UK ja NATO
eivät välttämättä olisikaan
yhtä innokkaita rauhantekemiseen
ja sotatilan välittömään lopettamiseen
tai Intialaisten rauhanturvaajien
pikaiseen kutsumiseen paikalle
varmistamaan rauhan toteutumista

Kun ja jos tahto ja sopimukset
ovat EU:n tinkimättömän tahdonilmaisun myötä
toivottavasti mahdollisimman pikaisesti alkaneet
ja pitemmittä viivytyksittä syntyneet,
vaikka Suomen, EU:n ja Ukrainan hallintoa, mediaa, asiantuntijoita ja virkailijoita,
tiedusteluväkeä, sotilasviranomaisia, oppositioita,
akatemia-auktoriteetteja, kulttuuritoimijoita ja NGO:ita
kaikkia kuinka sitten tahansa mitä todennäköisimmin
voimallisesti kehoitettaisiin, uhkailtaisiin, houkuteltaisiin
jopa painostettaisiin
sotilaallisempiin ja Venäjä-vihamielisempiin ratkaisuihin,
jos ja kun tämä vaihe lopulta on kuitenkin hyvin nopeasti ja viivyttelemättä saavutettu,
kutsutaan jo alusta pitäen pohjustettuna ja esi-neuvoteltuna
tämä riittävä vahvuus mieluiten Intialaisia (INTIA=Voimakas, Ulkopuolinen, Riippumaton, Rauhanomainen) rauhanturvaajia paikalle,
turvaamaan sopimuksen allekirjoituksen myötä alkava rauha
Ukrainan sisällissodan osapuolia koskien.

YK:n turvallisuusneuvosto 
ja YK:n sotatoimia koskevat päätöksenteko-elimet 
eivät ole erityisen puolueettomia ja toimintakykyistä.
Siksi rauhanturvaoperaatio sovitaan ja pyydetään 
Intian toteuttamaksi. 
Intia on mahdollista saada toimimaan tässä tehtävässä
kun operaation maksaa tarvittaessa täysimittaisesti
EU, Ukraina ja Venäjä.

Vaikka USAn ulkopoliittista voimaa 
ja korkeita viranhaltioita
on ollut vaikuttamassa Ukrainan sisällissodan syntyyn
ja sen jatkumiseen 
ei USAlta voi
eikä toiminnan mahdollisen hidastamisen myötä edes kannata 
pyytää rahallista osuutta rauhanturvaoperaation kustannuksiin

Intia todennäköisimmin suostuu pyyntöön ja ehdotukseen,
koska he näin saavat tilaisuuden ja mahdollisuuden 
kansainväliseen kunniaan, näkyvyyteen ja entistä suurempaan 
monitoimija-asemaan maailman politiikassa
ja tarvittaessa ilman kustannuksia.

HALLINNOLLINEN JA VALTIOLLINEN KYSYMYS
Itä-Ukraina säilyköön osana Ukrainaa.

Parasta saattaa olla, 
että kapinallisille alueille myönnettäisiin autonomia,
jolloin Venäläis-sukuisten väestöryhmien
ei tarvitsisi joko tulla siirretyksi pois asuttamilta mailtaan
tai kohdata lähes varmaa sortotoimien sarjaa, 
sisällis-sodasta ja heidän Venäläis-sukutaistaisuudesta johtuen. 

Jos autonomista asemaa ei anneta kapinallisille alueille,
mikä on nykytilanteen valossa täysin mahdollista,
Ukrainan valtio maksakoon mahdollisista maanomistuksista
niille kapinallisilla alueilla asuneille Venäläis-sukutaustaisille Ukrainalaisille
tai kaikille kapinallisiksi ryhtyneille perhekunnille ja ihmisille,
jotka haluavat rauhan tultua myydä mahdolliset maansa ja omistusoikeutensa,
ja tulla näin asianmukaisesti maksettuina ajetuksi pois mailtaan,
kotimaastaan ja asuinpaikkakunniltaan Venäjä-sukutaustaisuutensa
ja tai kapinallisuutensa johdosta,
ja näin luopukoon kotiseuduistaan ja muuttakoot aloittamaan uutta elämää Venäjälle.

Kapinalliset alueet luopukoot aseistaan, 
mutta vasta kun aluetta valvoo riittävä vahvuus rauhanturvaajia. 

Ukrainan nykyisen hallinnon alaisuudessa toimivat sotilaat ja aseelliset joukot 
pysyvät poissa kapinallis-alueilta kostotoimien estämiseksi 
ja jättäköön alueiden turvallisuudesta huolehtimisen rauhanturvaajien tehtäväksi, 
aina siihen asti kunnes tilanne on riittävän rauhoittunut. 

EU, Ukraina ja Venäjä maksakoon kaikki
tai jos YK ja Intia ovat halukkaita 50-100% rauhanturva-operaation kuluista,
ja jo siitäkin syystä ja tästä taloudellisesta rasituksesta johtuen
muodostakoon alusta pitäen
kykeneväisiä ja uskottavia tutkimusryhmiä 
paikallistamaan ja nimeämään kaikki ne tekijät, 
jotka alusta alkaen, nyt ja tulevaisuudessa
ovat taipuvaisia pitkittämään kriisiä
ja rauhanturvaoperaation tarvetta,
lietsomaan sotaa, sotatilallistumisen jatkumista tai jopa syventymistä, 
tai uusien sotatoimien syttymistä tai entisten uusimista.  

5. 
TALOUSPAKOTTEET

25% talouspakotteista ja sanktioista kumotaan
heti neuvottelujen alkamisen myötä.
100% talouspakotteista ja sanktioista kumotaan
sopimuksen allekirjoituksesta lähtien.

Näin toimitaan,
koska taloudelliset heikkoudet 
päinvastoin kuin että ne lisäisivät ihmisten valmiutta ja kykyä rauhaan
ne lisäävät ihmisten sotaan ajetuksi tulemisen mahdollisuuksia
juuri oman heikkouden ja hyväksikäytettävyyden takia.

Näin toimitaan myös siksi
koska maailman taloudellinen tilanne
on erityisen epävakaa ja haastava
ja taloudellinen tilanne Ukrainassa, EU:ssa ja Venäjällä 
on ilmankin ylimääräisiä talouden harjoittamisen
ja sen toteutumisen esteitä
erityisen uhanalaista ja haastavaa,
tehden koko Euroopan toiminta-alustan olemassolon
entistä uhanalaisemmaksi,
heikommaksi, hyväksikäytettävämmäksi,
alisteisemmaksi, toimintakyvyttömämmäksi,
agressiivisemmaksi, epävakaammaksi ja ongelmallisemmaksi


6. 
EU:n TURVALLISUUSPOLITIIKKA

EU:n alaisuuteen kehitetään oma asevoimallinen puolustusliitto.
EU sopii EU:n puolustusliiton joukkojen tulevasta käytöstä. 
EU tekee pääköksen, jonka mukaan 
EU:n itäisimpien valtioiden alueella
NATO-joukkojen läsnäoloa ei tulevaisuudessa tarvita, 
koska turvallisuutta tulee uusien EU joukkojen perustamisesta lähtien
takaamaan uudet EU:n asevoimallisen puolustusliiton joukot.

Äärimmäistä huolellisuutta ja voimavarojen panostamista 
alusta pitäen on syytä ohjata EU-joukkojen kometokeskuksen toimijoiden
luotettavuuteen sekä EU:n oman ja itsenäisen
sekä NATOsta, että USA-UK:sta, niinkuin muistakin
riippumattoman johdon 
sekä sen lisäksi varsinkin kybertoimintakyvyn
luomiseksi


7.
UKRAINAN MAHDOLLINEN EU-JÄSENYYS
Ukrainan EU-jäsenyyden neuvotteluja jatketaan.

8. 
VENÄJÄN MAHDOLLINEN EU-JÄSENYYS TAI YHTEINEN TALOUSALUE-SOPIMUS
Tulevien sotien, kriisien ja aseellisten konfliktien uhkaa Euroopan alueella, 
pienentäekseen ja ehkäistääkseen sekä alueemme taloudellisen tasapainon
ja poliittisen toimintakyvyn tukemiseksi
EU aloittaa neuvottelut Venäjän mahdollisesta EU-jäsenyydestä,
Venäjän mahdollisesta valmiudesta ja halukkuudesta siihen, 
yhtenä mahdollisena ja varteenotettavana kehityskulkuna. 
Tämä kohta sopimuksesta on merkittävä kriisien uusiutumisen
ennalta-ehkäisevä tekijä ja
kaikinpuolisen uudistumiskyvyn mahdollistamiseen ohjaava ja tähtäävä tekijä
Eurooppalaisen toiminta-alustan vakauttamiseksi ja toimintakunnollistamiseksi.

Yhtä aikaisesti myös neuvotellaan ja arvioidaan
EU-Venäjä talous-alueen luomisesta
ja sen sopimus-luonnoksien laatimisen aloittamisesta.

Turvallisuuden, rauhan säilymisen ja vakauden lisääntymisen lisäksi 
taloudellisten ja ekologisten haasteiden takia 
ja niiden edistämiseksi, EU aloittaa välittömästi 
huolellisen, syvän ja laajan selvitystyön ja esi-sopimusluonnosten
luomisen ja neuvottelujen järjestämisen
tämän kehitys-kulku-suunnan aikaansaamiseksi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.